Uw browser accepteert het gebruik van cookies niet! Hierdoor zal deze website niet naar behoren werken.
Uw browser ondersteunt geen javascript! Hierdoor zal deze website niet naar behoren werken.

Meer informatie
Sluiten
Bedrijfsinfo

De Borduurshop Boek met naam
Contact
contact_informatie_bedrukken_borduren
kleding catalogie

bedrijfskleding_catalogus_voor_textiel_kleding_etc
Via deze link vindt u een paar van onze catalogie. Maar er is nog veel meer mogelijk. Komt u er niet uit? Neem gewoon even CONTACT met ons op. Wij helpen u graag en goed.

 SNAPBACKS en meer caps

 

cap met puffy foam reliëf;


Wat is een badge, patch, embleem, insigne


Borduur info

AFHAALOPDRACHT?

Wanneer u al kleding of textiel heeft welke wij voor u mogen borduren met uw naam, tekst of logo, kunnen wij regelen dat dit bij u wordt afgehaald.

Ook dat voor een eerlijke prijs. Namelijk gewoon 1 op 1 volgens het GLS tarief.

Zie daarvoor het pdf document welke u hier kunt downloaden. 

”afhaalservice
Meest Bekeken

Kosten  Contact  Offerte


Borduren met Reflecterende folie (YOUTUBE)


korte promo waarin wij laten zien dat wij ook kleding bedrukken d.m.v. heat transfer (YOUTUBE)

Borduur Beren

 

 borduur_beren_samen_292

Social media en wij

     

Onze dochters

BADGESENPATCHES.NL

geweven, geborduurde en sublimatie badges (bedrukte badges)  


 

BOEKMETNAAM.NL

gepersonaliseerd babykado - Kinderkado met naam van de borduurshop - borduren en bedrukken 

  Algemene voorwaarden

Copyright © De Borduurshop BV


Algemene verkoopsvoorwaarden De Borduurshop BV (Nederlandstalige versie zoals gedeponeerd bij de kamer van koophandel Veluwe Twente (56809743))


Tot standkoming van de overeenkomst ook en o.a. m.b.t. internet bestellingen;

Nadat persoonlijke gegevens zijn ingevoerd en of schriftelijk uitgewisseld en de order door opdrachtgever is bevestigd danwel ondertekend, is een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de "internet winkelwagen" ofwel van de producten welke schriftelijk zijn vastgelegd, d.m.v. een order (opdracht) formulier. Nadat de bestelling is verzonden/geplaatst, wordt per e-mail danwel schriftelijk, aan het door opdrachtgever opgegeven (e-mail) adres, een bevestigingsbericht verzonden. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de levering bevestigen en/of de producten leveren.


Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van goederen van De Borduurshop BV alsmede op door afnemer bij De Borduurshop BV geplaatste bestellingen. Waar in deze Voorwaarden de termen goed of goederen worden gehanteerd, dienen hieronder, voorzover nodig, tevens diensten te worden begrepen.

 

1.2 Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van zijn algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een dergelijk afwijkend beding geldt slechts voor de overeenkomst waarvoor het is aangegaan.

 

1.3 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van ondernemingen welke vallen onder de verantwoordelijkheid van De borduurshop BV, bij de uitvoering van opdrachten welke zowel afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven alsmede particulieren en/of personen. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door De Borduurshop BV; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.


Offertes en overeenkomsten

2.1 Algemene aanbiedingen, zoals aanbiedingen of (prijs)opgaven van De Borduurshop BV in catalogi, brochures, circulaires, mailings en offertes, schriftelijk, electronisch (via e-mail, internet, intranet of het extranet) mondeling of anderszins gedaan, zijn steeds vrijblijvend, ook indien deze een termijn vermelden. Offertes zijn slechts onherroepelijk indien de offerte zulks uitdrukkelijk vermeldt. Algemene aanbiedingen of offertes gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

 

2.2 Afnemer kan uitsluitend op schriftelijke offertes en aanbiedingen reageren door De Borduurshop BV een schriftelijke aanvaardingsverklaring te zenden, danwel De Borduurshop BV een ondertekend exemplaar van de offerte te zenden. Een aanvaardingsverklaring dient die bijkomende voorwaarden te vermelden waarvan afnemer meent dat deze doorDe Borduurshop BV zijn aanvaard, waaronder begrepen voor afnemer essentiële verwachtingen met betrekking tot door De borduurshop BV te leveren goederen. Op offertes en aanbiedingen op het Extranet en of via website(s) op het internet van ondernemingen welke gerelateerd zijn aan De Borduurshop BV kan afnemer slechts reageren door alle stappen te verrichten die voor bestelling op het extranet en of via website(s) op het internet van ondernemingen welke gerelateerd zijn aan De Borduurshop BV zijn aangegeven. Tussen afnemer en De Borduurshop BV komt eerst een overeenkomst tot stand, overeenkomstig de voorwaarden gesteld door de onderneming, welke gerelateerd is aan De Borduurshop BV en welke te vinden zijn op de overeenkomstige website en of de daartoe geldende documenten, indien de aanvaardingsverklaring van afnemer of diens electronische bestelling door De Borduurshop BV na ontvangst schriftelijk of per email is bevestigd danwel de bestelling is of wordt uitgevoerd. Deze overeenkomst kan door afnemer niet worden herroepen. Eventuele type- of invoerfouten in aanvaardingsverklaringen en electronische bestellingen komen geheel voor rekening en risico van afnemer. De borduurshop BV is niet verplicht afnemer middelen ter beschikking te stellen waarmee afnemer invoerfouten kan opsporen en/of corrigeren.

 

2.3 Mondelinge offertes zijn eerst verbindend indien deze door De borduurshop BV , al dan niet na ontvangst van een schriftelijke aanvaardingsverklaring van afnemer, binnen drie werkdagen schriftelijk zijn bevestigd, dan wel door De Borduurshop BV zijn of worden uitgevoerd.

 

2.4 Bestellingen zonder voorafgaande offerte zijn eerst geaccepteerd, indien deze door De Borduurshop BV binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk zijn bevestigd, dan wel zijn of worden uitgevoerd.

 

2.5 Elke offerte kan door De  worden herroepen totdat vijf werkdagen zijn verstreken na ontvangst van een aanvaardingsverklaring van afnemer, zonder dat De Borduurshop BV terzake is gehouden tot enige schadevergoeding.

 

2.6 Elke aanvaardingsverklaring of bestelling die afwijkt van de offerte of van deze Voorwaarden geldt als verwerping van de aanbieding van De Borduurshop BV , hoe ondergeschikt de afwijking ook moge zijn. De enkele verwijzing van afnemer naar diens algemene voorwaarden geldt niet als een afwijking in de hier bedoelde zin, onverminderd het in 1.2 van deze Voorwaarden bepaalde.

 

2.7 Overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door de inhoud van de in dit artikel genoemde bescheiden; aan eerdere offertes, correspondentie, mededelingen en dergelijke kunnen geen rechten worden ontleend.

 

2.8 In geval op verzoek van de afnemer ten behoeve van een offerte kosten zijn gemaakt, is De Borduurshop BV bevoegd deze aan afnemer in rekening te brengen tenzij anders, schriftelijk met afnemer overeen gekomen. 


Levering

3.1 Levering geschiedt Af Magazijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen; Af Magazijn dient te worden uitgelegd in de zin van de INCO terms 2000.

 

3.1.1 Digitale voorbeelden en producten worden geleverd per e-mail of indien afgesproken door de Borduurshop BV en afnemer d.m.v. een downloadbaar bestand op een door De borduurshop BV nader te bepalen locatie waarvan de ontvanger het bijbehorende web adres/url en/of inloggegevens ontvangt.

 

3.2 Opgegeven levertijden voor goederen gelden niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient De Borduurshop BV steeds schriftelijk in gebreke te worden gesteld met inachtneming van een termijn van vier weken. Eerst indien De borduurshop BV aan de ingebrekestelling niet zou voldoen, kan afnemer de betreffende overeenkomst per aangetekende brief ontbinden, mits De borduurshop BV in verzuim is. De Borduurshop BV is echter nimmer tot enige vorm van schadevergoeding gehouden, behoudens in geval van grove schuld of opzet. Ontbinding door afnemer is niet mogelijk indien de niet-levering afnemer te verwijten is.

 

3.3 afnemer is gehouden bij levering de goederen in ontvangst te nemen. Het risico van de goederen gaat over op afnemer op het moment dat de zaken op de aan afnemer medegedeelde datum ter aflevering gereed staan. Bij niet-afname van de goederen op de aan afnemer medegedeelde datum zullen deze voor rekening en risico van afnemer worden opgeslagen. Indien afnemer, na sommatie door De Borduurshop BV , de te leveren goederen niet binnen twee maanden heeft afgehaald, heeft De Borduurshop BV het recht de goederen aan derden te verkopen en het eventuele verlies dat zij daardoor lijdt op afnemer te verhalen, onverlet De borduurshop BV`s verdere rechten.

 

3.4 Voorzover in afwijking van het in 3.1 bepaalde, levering Franco Huis zou zijn overeengekomen, geldt dat;

 

3.4.1 het risico van de goederen op afnemer over gaat op het moment dat de goederen op het door afnemer aangegeven adres ter ontvangst worden aangeboden

 

3.4.2 Afnemer om niet zijn volledige medewerking dient te verlenen aan de levering, hieronder mede begrepen de terbeschikkingstelling van hulppersonen en -middelen (waarvoor afnemer aansprakelijk blijft), bij gebreke waarvan de goederen voor zijn rekening en risico kunnen worden opgeslagen,

 

3.4.3 indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de door De Borduurshop BV te leveren goederen door De Borduurshop BV op een door afnemer aangewezen adres van enige derde dienen te worden afgeleverd, aflevering daar heeft te gelden als levering aan afnemer en gaat derhalve het risico over op afnemer. Franco Huis dient te worden uitgelegd in de zin van de INCO terms 2000.

 

3.5 Voorzover, in afwijking van het in 3.1 bepaalde, levering FOB, CIP of CIF plaats van levering uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, geldt dat

 

3.5.1 het risico van de goederen op Afnemer over gaat op het moment dat de goederen op de plaats van levering ter ontvangst worden aangeboden.

 

3.5.2 indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de door De Borduurshop BV te leveren goederen door De Borduurshop BV op een door Afnemer aangewezen adres van enige derde dienen te worden afgeleverd, aflevering daar heeft te gelden als levering aan Afnemer en gaat derhalve het risico over op Afnemer. FOB, CIP of CIF plaats van levering dient te worden uitgelegd in de zin van de INCO terms 2000

 

3.6 De Borduurshop BV is gerechtigd de goederen in deelleveringen te leveren.

 

3.7 De borduurshop BV heeft het recht andere dan de overeengekomen goederen te leveren, indien deze ten minste voldoen aan de betreffende specificaties, dan wel in geval van niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen de betreffende overeenkomst per aangetekende brief geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden.

 

3.8 Geringe, in de handel gebruikelijke afwijkingen in bijvoorbeeld kwaliteit, kleur, maat, aantal of afwerking dienen door Afnemer te worden aanvaard.

 

3.9 Indien op verzoek van Afnemer levering van goederen wordt uitgesteld of bespoedigd, is Afnemer gehouden De Borduurshop BV de daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende kosten te vergoeden


Aansprakelijkheid

4.1 Bij levering van goederen dienen deze door Afnemer grondig te worden geïnspecteerd op volledigheid en/of gebreken. Afnemer is gehouden eventuele onvolledigheid en/of gebreken direct op te geven. Bij gebreke waarvan goederen worden geacht volledig en zonder gebreken te zijn geleverd.

 

4.2 Voorzover, in afwijking van het in 3.1 bepaalde, levering FOB, CIP of CIF plaats van levering uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, geldt dat Afnemer gehouden is eventuele onvolledigheid en/of gebreken op de vervoersdocumenten aan te tekenen. Bij gebreke waarvan goederen worden geacht volledig en zonder gebreken te zijn geleverd.

 

 4.3 Indien de geleverde goederen een gebrek vertonen kan De Borduurshop BV deze goederen vervangen, herstellen of Afnemer een proportionele korting geven op de betaalde prijs, onverminderd het in 3.8 bepaalde. 

 

4.4 Retourzendingen worden niet geaccepteerd, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Borduurshop BV

 

4.5 Indien goederen op aanwijzing of instructie van Afnemer worden vervaardigd, is De Borduurshop BV niet aansprakelijk voor welk gebrek dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

 

4.6 De Borduurshop BV is niet aansprakelijk voor enig risico en of beschadiging aan zelf aangeleverde materialen/producten. Bedrukken en borduren van aangeleverde producten geschied altijd onder risico van de aanleverende partij. De Borduurshop BV vergoed in geen geval eventuele aangeleverde producten. Bij akkoord van de opdracht gaat men hiermee ook akkoord. 

 

4.7 De Borduurshop BV is slechts aansprakelijk voor schade en/of gebreken voorzover in de betreffende overeenkomst of in deze Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard. Elke verdergaande of andere aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de nakoming van een verbintenis dan wel andere tekortkomingen van De Borduurshop BV, uit welken hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens in geval te wijten aan opzet of grove schuld. Daar waar haar aansprakelijkheid is vastgesteld, is De borduurshop BV niet gehouden tot vergoeding van enig bedrag dat de prijs van de goederen te boven gaat, behoudens in geval van opzet of grove schuld van De Borduurshop BV

 

4.7  De Borduurshop BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van het product of producten.


Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1 Prijzen zijn steeds exclusief omzetbelasting tenzij uitdrukkelijk anders (schriftelijk) aangegeven. Onvoorziene prijsverhogingen kunnen door De Borduurshop BV worden doorberekend. Prijsverhogingen van meer dan tien procent (10%), behoudens verhogingen door of vanwege overheidsmaatregelen zoals invoerrechten, milieuheffingen en omzetbelasting, geven Afnemer het recht de betreffende overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden, zonder dat De Borduurshop BV tot enige vorm van schadevergoeding is gehouden.

 

5.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient afnemer De Borduurshop BV al hetgeen zij De Borduurshop BV ter zake van de overeenkomst is verschuldigd, te voldoen vóór levering van de goederen en of software/digitale producten (downloads) waarvan de download gestart is of welke in overleg per e-mail aan afnemer is verzonden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

5.3 Betaling voor geleverde goederen en/of software/digitale producten (downloads) dient plaats te vinden in Euros op de (post-) bankrekening van De Borduurshop BV, als vermeld op de factuur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van remboursleveringen of levering tegen contante betaling worden uitsluitend gegarandeerde betaalmiddelen geaccepteerd. Cheques, postcheques, overschrijvingsorders en wissels of enig ander aan De Borduurshop BV bij wijze van betaling aangeboden papier, worden door De Borduurshop BV geaccepteerd als betaling onder voorbehoud van goede afloop.

 

5.4 Indien Afnemer met enige verplichting jegens De Borduurshop BV in gebreke blijft, dan wel dreigt te komen, is De Borduurshop BV steeds gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, dan wel uit andere overeenkomsten, geheel of gedeeltelijke op te schorten totdat Afnemer zijn verplichtingen ten volle is nagekomen, dan wel één of meer van deze overeenkomsten per aangetekende brief geheel te ontbinden, onverlet De Borduurshop BV`s verdere rechten.

 

5.5 In geval van overschrijding van een betalingstermijn of in geval van onjuiste betaling is Afnemer steeds onmiddellijk in verzuim. Eventuele door Afnemer bij De Borduurshop BV ingediende klachten laten de betalingsverplichting en -termijn onverlet. 

 

5.6 Vanaf het moment dat Afnemer in verzuim komt in de nakoming van zijn verplichtingen, is hij over de opeisbare som de wettelijke rente vermeerderd met één procent verschuldigd. In geval De Borduurshop BV buitengerechtelijke incassokosten dient te maken, zal Afnemer deze De Borduurshop BV vergoeden op basis van gemaakte kosten. Uitdrukkelijk in afwijking van het bepaalde in de artikelen 56 en 57 Wb. van Brv., zal Afnemer De Borduurshop BV gerechtelijke kosten, zoals proces- en advocaatskosten, volledig vergoeden.

 

5.7 De Borduurshop BV is steeds gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

 

5.8 Door Afnemer verrichtte betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en verschenen rente en vervolgens van de oudste opeisbare facturen, ook al vermeldt Afnemer dat een betaling betrekking heeft op een latere factuur.

 

5.9 Afnemer doet hierbij jegens De Borduurshop BV afstand van zijn verrekenings- en opschortingsrechten, onverlet de Afnemer toekomende wettelijke bevoegdheden.

 

5.10 Indien Afnemer door De Borduurshop BV, om welke reden dan ook, uitstel van het verrichten van enige prestatie wordt verleend, zal een nieuwe termijn steeds een fataal karakter dragen.

 

5.11 Indien Afnemer een buiten Nederland gevestigde onderneming is en de te leveren goederen dienen te worden uitgevoerd uit Nederland en op verzoek van Afnemer bijgevolg het nultarief van toepassing is (in het kader van een communautaire levering of anderszins) staat Afnemer er jegens De Borduurshop BV voor in dat de Afnemer in het land van vestiging op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. Afnemer vrijwaart De Borduurshop BV voor schade als gevolg van facturen welke blijken ten onrechte te zijn gebaseerd op een nultarief.

 

5.12 Bestellingen boven € 50,00 kunnen enkel geleverd worden indien vooruit betaald of onder rembours. Bestellingen uit een ander land dan Nederland, kunnen, indien deze verzonden dienen te worden vanuit Nederland, alleen worden verstuurd wanneer de order vooruit wordt betaald.

 

5.13 In het geval dat afnemer afziet van vervolg aankoop en/of service dienen gemaakte kosten zoals het produceren van een digitaal voorbeeld, volgens offerte te worden voldaan.


Handelskrediet en korting

6.1 De Borduurshop BV kan, uitsluitend schriftelijk, bepalen dat, indien naar haar oordeel solvabiliteit, betalingsgedrag en handelsmoraal van Afnemer zulks toelaten, Afnemer een betalingstermijn van ten hoogste 30 dagen wordt vergund, mits Afnemer zich verenigt met de in dit artikel genoemde voorwaarden. Voorts geldt een vergunde betalingstermijn steeds onder de beperking van niet-overschrijding van een door De Borduurshop BV eenzijdig vast te stellen cumulatieve limiet (hierna: Limiet). De som van het in totaal aan De Borduurshop BV door Afnemer, uit welken hoofde dan ook, verschuldigde, waaronder tevens begrepen hetgeen nog niet opeisbaar is, mag nimmer de hoogte van de Limiet overschrijden. Indien uitvoering van een overeenkomst tot overschrijding van de Limiet zal leiden, wordt levering opgeschort totdat de som van het De Borduurshop BV verschuldigde is gedaald tot zodanige hoogte dat de som van het (nieuwe) uitstaande bedrag na bijstorting en de factuurwaarde van de te leveren goederen, de Limiet niet zal overschrijden. Het staat De Borduurshop BV vrij aan toekenning van een betalingstermijn nadere voorwaarden, zoals zekerheidstelling, te verbinden.

 

6.2 Al hetgeen Afnemer De Borduurshop BV op enig moment is verschuldigd, zal te allen tijde terstond en zonder enige waarschuwing kunnen worden opgeëist, onverlet De Borduurshop BV verdere rechten:

 

6.2.1 in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of stillegging van de onderneming van Afnemer,

 

6.2.2 in geval van beslaglegging op of uitwinning van roerende of onroerende goederen van Afnemer,

 

6.2.3 in geval van staking en/of liquidatie van de onderneming van Afnemer of overdracht daarvan (of van de zeggenschap daarin) aan derden, daaronder begrepen de inbreng in een bestaande of op te richten vennootschap;

 

6.2.4 in geval van ernstige waardevermindering, geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de goederen waarvan De Borduurshop BV zich krachtens het in 7.1 bepaalde de eigendom heeft voorbehouden of

 

6.2.5 in geval Afnemer jegens De Borduurshop BV geheel of gedeeltelijk te kort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit welken hoofde dan ook, na terzake in gebreke te zijn gesteld met een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming.

 

6.3 De Borduurshop BV is gerechtigd haar vorderingen op Afnemer te verrekenen met hetgeen zij, uit welken hoofde dan ook jegens Afnemer verschuldigd is, onder zich heeft of verkrijgt, ook indien de vordering op Afnemer nog niet opeisbaar is.

 

6.4 De Borduurshop BV kan, uitsluitend schriftelijk, bepalen dat, indien naar haar oordeel de gerealiseerde en/of te verwachten omzet met Afnemer alsmede diens solvabiliteit, betalingsgedrag en handelsmoraal hiertoe aanleiding geven, Afnemer voor de duur van ten hoogste het lopende kalenderjaar een vast kortingspercentage wordt verleend. Een Afnemer welke in het daar direct aan voorafgaande jaar een vast kortingspercentage is toegekend, zal ultimo februari van het lopende kalenderjaar worden geïnformeerd omtrent een eventueel voor dat kalenderjaar geldend kortingspercentage. Het vaste kortingspercentage is niet van toepassing op speciale aanbiedingen, actieprijzen en/of individuele offertes.

 

6.5 Overeengekomen betalings- en kortingsregelingen kunnen door De Borduurshop BV met onmiddellijke ingang worden gewijzigd of beëindigd, indien daartoe naar haar oordeel aanleiding toe bestaat.


Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

7.1 De Borduurshop BV behoudt zich de eigendom voor van geleverde goederen, totdat Afnemer geheel aan zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst heeft voldaan, met inbegrip van vorderingen terzake van door De Borduurshop BV krachtens de overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede die vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van de betreffende overeenkomst (hierna:Eigendomsvoorbehoud).

 

7.2 Voor de duur van het Eigendomsvoorbehoud is Afnemer slechts gerechtigd de geleverde goederen te vervreemden in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening. Afnemer is echter niet gerechtigd de geleverde goederen te doen strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook, van enige vordering van derden. Voorts dient Afnemer deze goederen voor de duur van het Eigendomsvoorbehoud voor eigen rekening en risico in uitstekende staat van onderhoud te houden en tegen alle gebruikelijke risico`s te verzekeren. Afnemer zal De Borduurshop BV onverwijld meedelen dat in een voorkomend geval een beroep op de polis is gedaan en zal zijn volledige medewerking verlenen aan de overdracht van zijn vordering op diens verzekeringsmaatschappij aan De Borduurshop BV

7.3 Voor de duur van het Eigendomsvoorbehoud is Afnemer verplicht de door De Borduurshop BV geleverde goederen op eerste verzoek aan De Borduurshop BV ter beschikking te stellen en zijn volledige medewerking te verlenen indien De Borduurshop BV

besluit deze terug te vorderen, dan wel te doen terugvorderen:

 

7.3.1 in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of stillegging van de onderneming van Afnemer 

 

7.3.2 in geval van beslaglegging op of uitwinning van roerende of onroerende goederen van Afnemer ten behoeve van derden,

 

7.3.3 in geval van staking en/of liquidatie van de onderneming van Afnemer of overdracht daarvan (of van de zeggenschap daarin) aan derden, daaronder begrepen de inbreng in een bestaande of op te richten vennootschap,

 

7.3.4 in geval van ernstige waardevermindering, geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de goederen waarvan De Borduurshop BV zich krachtens het in dit artikel bepaalde de eigendom heeft voorbehouden of

 

7.3.5 in geval Afnemer jegens De Borduurshop BV geheel of gedeeltelijk te kort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit welken hoofde dan ook, na terzake in gebreke te zijn gesteld met een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming.

 

Afnemer machtigt De Borduurshop BV onherroepelijk om hiertoe die plaatsen te betreden waar de door De Borduurshop BV geleverde goederen zich bevinden. De aan terugvordering, terugname en aan inroeping van het Eigendomsvoorbehoud verbonden kosten komen voor rekening van Afnemer, onverlet De Borduurshop BV verdere rechten.

 

7.4 Afnemer verplicht zich op alle vorderingen op derden ten gevolge van levering aan die derden van goederen waarvan De Borduurshop BV zich ingevolge dit artikel de eigendom heeft voorbehouden, een stil pandrecht te vestigen. De kosten van vestiging van deze rechten komen voor rekening van Afnemer. Afnemer dient aan vestiging zijn volledige medewerking te verlenen, tenzij hij op andere wijze genoegzame zekerheid stelt. 

 

7.5 Indien enig door De Borduurshop BV geleverd goed door betaling eigendom van Afnemer wordt, zal hierop, alsmede op aan Afnemer overigens aan eigendom toebehorende zaken, door De Borduurshop BV een pandrecht kunnen worden gevestigd ter meerdere zekerheid van vorderingen welke De Borduurshop BV uit andere hoofde op Afnemer mocht hebben, indien hiertoe naar het oordeel van De Borduurshop BV gerede aanleiding bestaat. De kosten van vestiging van deze rechten komen voor rekening van Afnemer. Afnemer dient aan vestiging zijn volledige medewerking te verlenen, tenzij hij op andere wijze genoegzame zekerheid stelt.

7.6 Indien afnemer logo(‘s) en/of bedrijfsnaam en/of namen zowel met of zonder copyright en/of auteursrecht en/of trademark en of registred trademark aan De Borduurshop BV doet toekomen om deze te borduren, bedrukken, of anderzijds te verwerken/produceren, verleent afnemer volledig gebruiksrecht en/of een licentie aanDe Borduurshop BV. De Borduurshop BV verklaart deze logo(‘s) en/of bedrijfsnaam en/of namen enkel te gebruiken voor de door afnemer opgegeven doeleinden. 

7.6.1 Voor de onder 7.6 genoemde in gebruiksrecht en/of een licentie verleende logo(‘s) en/of bedrijfsnaam en/of namen verleent afnemer De Borduurshop BV toestemming deze te digitaliseren en/of te bewerken  om deze borduur, bedruk, laser of anderzijds produktie klaar te maken. 

7.6.2 Van de onder 7.6 en 7.6.1 genoemde in gebruiksrecht en/of een licentie verleende logo(‘s) en/of bedrijfsnaam en/of namen blijven de doorDe Borduurshop BV gedigitaliseerde bestanden in het bezit van De Borduurshop BV voor eventueel later gebruik enkel in opdracht van afnemer. Genoemde gedigitaliseerde bestanden worden niet door afnemer gekocht en afnemer kan ook geen aansprak maken op deze gedigitaliseerde bestanden. De gedigitaliseerde bestanden en de door afnemer beschikbaar gestelde ingebruiksrecht en/of in licentie verleende logo(‘s) en/of bedrijfsnaam en/of namen kunnen in opdracht van afnemer wel worden vernietigd/verwijderd van computers en/of andere digitale media. Daarbij dient afnemer rekening te houden met nieuwe digitaliseringskosten wanneer De Borduurshop BV van genoemde in gebruiksrecht en/of in licentie verleende logo(‘s) en/of bedrijfsnaam en/of namen zal moeten digitaliseren voor eventuele vervolg opdrachten.

7.6.3 Afnemer/opdrachtgever is de enige verantwoordelijke voor eventuele overtreding van copyright of trademark. Afnemer/opdrachtgever verzekert bij het verlenen van een borduur/bedruk of anderzijds door De Borduurshop BV in produktie  te nemen opdracht van afnemer dat er geen rechten van derden worden geschonden. De Borduurshop BV is geen geval verantwoordelijk voor schending van trademark, copyright e.d. en/of anderzijds, indien De Borduurshop BV in opdracht van afnemer produceert.


Intellectuele eigendom

8.1 De Borduurshop BV blijft te allen tijde eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot en belichaamd in door De Borduurshop BV aangeboden of geleverde goederen, waaronder mede worden begrepen door De Borduurshop BV vervaardigde ontwerpen, tekeningen, berekeningen, verdere informatie en know-how.


Niet toerekenbare tekortkoming

9.1 Indien De Borduurshop BV haar verplichtingen uit de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen als gevolg van feiten of omstandigheden waarop zij redelijkerwijs geen invloed heeft, is De Borduurshop BV gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de betreffende overeenkomst jegens Afnemer tijdelijk op te schorten tot dat aan die omstandigheden of feiten een einde is gekomen. Indien deze feiten of omstandigheden langer dan negentig (90) dagen aanhouden, of naar haar redelijk oordeel dreigen aan te houden, is De Borduurshop BV gerechtigd de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding aan Afnemer, onverminderd het in 6:78 BW bepaalde.

 

9.2 Tot feiten en omstandigheden als bedoeld in 9.1 worden onder meer gerekend oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in gebreke blijven leveranciers, vertraging bij verscheping in het buitenland, vergaan van goederen tijdens transport, transport-, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan machinerieën, daaronder begrepen computerapparatuur, storing in de levering van energie, en voorts alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van De Borduurshop BV ontstaan, zowel in de onderneming van De Borduurshop BV als bij opslag of gedurende transport (al dan niet in eigen beheer) alsmede bij derden van wie De Borduurshop BV de benodigde goederen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.


Ontbinding

10.1 Ontbinding van overeenkomsten is, voorzover hierbij niet anders is overeengekomen, slechts mogelijk bij rechterlijke uitspraak. In geval van zodanige ontbinding worden alle vorderingen van De Borduurshop BV op Afnemer, uit welken hoofde ook ontstaan, onmiddellijk opeisbaar. Deze Voorwaarden blijven voor zoveel mogelijk van toepassing op de rechtsverhouding tussen De Borduurshop BV en afnemer na ontbinding.

 

10.2 De toepasselijkheid van artikel 6:278 BW is nadrukkelijk uitgesloten indienDe Borduurshop BV enige overeenkomst met Afnemer ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaanmaking geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.


Verjaring

11.1 Indien Afnemer van oordeel zou zijn dat De Borduurshop BV op enigerlei wijze niet deugdelijk of volledig heeft gepresteerd, is hij verplicht dit onverwijld aan De Borduurshop BV schriftelijk mede te delen en, indien zulks niet zou leiden tot een minnelijke regeling, de daarop gebaseerde aanspraken uiterlijk na verloop van één jaar in rechte geldend te maken, te rekenen vanaf de datum van deze mededeling, op straffe van verval van zijn rechten, onverminderd zijn overige verplichtingen


Vrijwaring

12.1 Afnemer vrijwaart De Borduurshop BV voor alle aanspraken van derden verband houdend met of voortvloeiende uit diens gebruik van de door De Borduurshop BV geleverde goederen, tenzij de aanspraken betrekking hebben op gebreken in de geleverde goederen en/of het gevolg zijn van opzet of grove schuld van De Borduurshop BV

 

12.2 Afnemer vrijwaart De Borduurshop BV voor alle aanspraken van derden verband houdend met of voortvloeiende uit hetgeen De Borduurshop BV op aanwijzing of instructie van Afnemer heeft vervaardigd, dan wel op goederen heeft aangebracht.

 

12.3 Afnemer vrijwaart De Borduurshop BV voor alle aanspraken van derden verband houdend met of voortvloeiende uit gebruik van een door Afnemer bepaald of ter beschikking gesteld ontwerp, specificatie of materiaal.

12.4 Afnemer vrijwaart De Borduurshop BV voor alle aanspraken ten opzichte van zelf aangeleverde materialen/producten. Bedrukken en borduren van aangeleverde producten geschied altijd onder risico van de aanleverende partij. De Borduurshop BV vergoed in geen geval eventuele aangeleverde producten. Bij akkoord van de opdracht gaat men hiermee ook akkoord. 


Distributeurschap en handelsagentschap

13.1 Afnemer geldt niet als distributeur, (handels)agent of vertegenwoordiger van De Borduurshop BV, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk als zodanig aangesteld. Afnemer zal zich derhalve op geen enkele wijze gedragen, of anderszins de indruk wekken, noch ten opzichte van derden, noch ten opzichte van De Borduurshop BV, alsof Afnemer zou zijn aangesteld als distributeur, (handels)agent of vertegenwoordiger van De Borduurshop BV


Volmacht

14.1 Afnemer staat jegens De Borduurshop BV in voor het bestaan van toereikende volmacht van diens werknemers tot het aangaan van overeenkomsten namens Afnemer met De Borduurshop BV, tenzij Afnemer De Borduurshop BV voor het aangaan van de overeenkomst schriftelijk uitdrukkelijk van enig beperking dienaangaande in kennis heeft gesteld.


Overdracht

15.1 Partijen zijn niet gerechtigd (de uitvoering van) overeenkomsten (waaronder mede begrepen eventuele kortings- of betalingsregelingen) geheel, dan wel gedeeltelijk, over te dragen aan derden, behoudens overdracht van en door aan De Borduurshop BV gerelateerde ondernemingen zulks gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe Twente, in welk geval Afnemer daarvan schriftelijk bericht zal ontvangen. Een overdracht is van generlei invloed op de rechten en verplichtingen van Afnemer onder de betreffende overeenkomst.


Opschriften

16.1 Het boven elk artikel geplaatste opschrift dient uitsluitend ter vergemakkelijking van de leesbaarheid. Aan deze opschriften komt geen enkele inhoudelijke betekenis toe en hebben in het bijzonder geen invloed op de aard en omvang van de wederzijdse rechten en verplichtingen.


Andere Voorwaarden

17.1 Deze Voorwaarden kunnen afwijken van andere algemene voorwaarden van De Borduurshop BV of van met De Borduurshop BV verbonden ondernemingen. Voor zover tussen De Borduurshop BV en Afnemer naast de onderhavige Voorwaarden ook dergelijke andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren de onderhavige Voorwaarden in geval van strijdigheid.


Conversie

18.1 In geval een bepaling van een overeenkomst dan wel deze Voorwaarden nietig wordt geacht, dan wel wordt vernietigd, zullen De Borduurshop BV en Afnemer zijn gebonden aan een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet aan vernietiging blootstaat.


Rechts- en rechterskeuze

19.1 Op alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen partijen (De Borduurshop BV en Afnemer ) is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten, Wenen, 1980, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

19.2 Voor zover dwingendrechtelijk niet anders bepaald, zal uitsluitend de rechter te Almelo bevoegd zijn van de geschillen tussen De Borduurshop BV en Afnemer kennis te nemen, met inbegrip van verzoeken tot het geven van voorlopige voorzieningen, tenzij De Borduurshop BV verkiest het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van Afnemers woonplaats.

 

19.3 Deze Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Uitsluitend de Nederlandse tekst van deze Voorwaarden zal verbindend zijn.

 

19.4 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel Veluwe Twente onder nummer H 060.80637 0000 en kunnen desgewenst worden toegezonden.


Herroepingsrecht

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht is voldoende) of door de producten retour te zenden. Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan: 

 

De Borduurshop BV  - Nijreesdwarsweg 1B  - 7609 PC Almelo - Tel.: (+31)(0)546 - 657 760

 

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. De portokosten worden vergoed en per omgaande aan u overgemaakt. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert.

 

Van retourzending uitgesloten (volgens wettelijk besluit)

  • Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.
  • Audio- of videoregistraties of software, indien de verzegeling van de geleverde media door u is verbroken.
  • Kranten en tijdschriften
  • Software/digitale producten (downloads) waarvan de download gestart is of welke in overleg per e-mail ontvangen;

Garantiebepaling

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant. In geval van kleding geldt uiteraard het was label als documentatie.

 

Let op! De garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd. 


Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank te Almelo.


  • Die vorliegende Bedingungen sind in Niederländischer Sprache erstellt. Ausschließlich der niederländischerText is verbindlich.
  • Ces conditions ont été rédigées en langue néerlandaise. Le texte néerlandais de ces conditions fera exclusivement foi.  
  • These conditions have been prepared in the Dutch language. The Dutch text of these Conditions shall be binding exclusively.

 

 

Dit document is vervaardigd onder Copyright © van de Borduurshop BV